Regionalny Panel Ekspertów ds. dostępności

Ekspert: Wojciech Dec

Wojciech Dec

Ekspert ds. dostępności

Z wykształcenia mgr inż. mechanik. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydz. Mechanika Precyzyjna. Ukończone studia podyplomowe “Wycena nieruchomości” na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany Ekspert ds. dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej). Przewodniczący  Zespołu  problemowego ds. dostępności w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, będącego organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.  Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS). Był Przewodniczącym Regionalnego Panelu Ekspertów (woj. lubelskie)  opracowującego „Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce” oraz Sekretarzem Regionalnego Panelu Ekspertów w projekcie pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz FIO.  Koordynował projekt „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów społecznych. Ekspert oceniający projekty oraz członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO i Komitetu Sterująco-Monitorującego NOWEFIO przy NIW-CRSO. 

e-mail: wojciech.dec@wp.pl

Zdjęcie eksperta: Andrzej Juros

dr Andrzej Juros

Ekspert ds. badań i analiz

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.
e-mail: andrzej.juros@gmail.com

Ekspert: Zygmunt Klimczuk

Zygmunt Klimczuk

Ekspert ds. dostępności

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Europeistykę na UMCS w Lublinie oraz Szkole Trenerów Uniwersytetu Jagielońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert ds. badań i analiz oraz ekspert ds. dostępności. Był zatrudniony w projektach m.in. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, „Dostępne NGO na PLUS”, „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”. Trener w projekcie “Szkolenia dotyczące Wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych”. Prowadził szkolenia dla koordynatorów dostępności w Fundacji „Dostępni” w zakresie audytowania dostępności w JST w projektach m.in.:  „Akademia samorządowa: Dostępność plus – ZIT Lubelski”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo Zachodniego”. Ukończył szkolenia w zakresie audytowania dostępności informacyjno-komunikacyjnej i audytowania dostępności architektonicznej w ramach projektu „Mocna NGO” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Przeprowadzał badania dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej dla wielu Jednostek Samorządu Terytorialnego, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkańców i WTZ. 

e-mail: zklimczuk@gmail.com

dr ARKADIUSZ BIAŁY

Ekspert ds. badań i analiz

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, specjalista ds. badań i analiz. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, a szczególnie zagadnienia związane z trzecim sektorem, jak współpraca międzysektorowa, partnerstwa i ekonomia społeczna, media obywatelskie (realizator kilku reportaży filmowych) – autor lub współautor kilku badań oraz ponad 20 publikacji naukowych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział w Lublinie.
e-mail: bialyarek@wp.pl

Ekspert: Justyna Spryszak

Justyna Spryszak

Ekspert ds. osób niepełnosprawnych, Ekspert ds. dostępności

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe doradztwo zawodowe na Wydz. Nauk Społecznych – KUL Jana Pawła II. Obecnie Prezeska Fundacji „W Drodze”, Wiceprezeska Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, członkini Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski, członkini Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, zastępczyni członka Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zastępczyni członka Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Ekspertka ds. osób niepełnosprawnych i certyfikowana Ekspertka ds. dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej). Od wielu lat działa na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Od 2023 r. trenerka prowadząca szkolenia wdrażające standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”, w projekcie pt. „Dostępne NGO na PLUS”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Od 2020 r. testerka dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących. W latach 2019-2020,  Ekspertka ds. spotkań wdrażających w projekcie pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” 2.16 POWER.  

e-mail: justyna.spryszak@gmail.com

Ekspert: Alicja Jankiewicz

Alicja Jankiewicz

Ekspert ds. osób niepełnosprawnych

Absolwentka  Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie i Politechniki Warszawskiej. Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki. Ma  wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. W latach 1999-2019 była  wieloletnim członkiem i przewodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych. Była koordynatorem regionalnym projektu „ Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”  i  specjalistą do spraw niepełnosprawności w projekcie  „ Lubelskie Gwarancje na Start – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Koordynowała, była trenerem i wykładowcą  w wielu innych  projektach  szkoleniowych upowszechniających wiedzę na temat różnych aspektów niepełnosprawności i dostępności na terenie Polski i poza jej granicami /Anglia, Francja, Białoruś, Ukraina/.Była i jest odpowiedzialna za pracę zespołów redakcyjnych LFOON-SW dotyczących redagowania  publikacji Forum  i  tworzenia Biuletynu Informacyjnego  www.niepelnosprawni.lublin.pl.

e-mail: jankiewiczalicja01@gmail.com

Zdjęcie eksperta: Sylwester Orzeszko

Sylwester Orzeszko

Ekspert ds. dostępności cyfrowej

Z wykształcenia mgr ekonomii.  Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe „Informatyka w Szkole” na Wydz. Informatyki UMCS w Lublinie. Specjalista  tyfloinformatyk. Uczestniczył w kursach z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz w kursie komputerowym na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy z zakresu obsługi mikrokomputera i oprogramowania użytkowego. Nabył uprawnienia do pracy jako informatyk w administracji szkolnej i państwowej oraz do prowadzenia kursów komputerowych. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, w tym znajomość oprogramowania i sprzętu specjalistycznego dla tej grupy osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na niepełnosprawność z tytułu wzroku, krótko po studiach postanowił poszukać dla siebie innej drogi. Ukończył technikum informatyczne i wkrótce potem podjął pracę w firmie zajmującej się sprzedażą sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych, gdzie pracuje od 2005 roku do dziś. Do jego obowiązków należą: informatyczna obsługa firmy (w tym prowadzenie sklepu internetowego), doradztwo w doborze sprzętu komputerowego. oprogramowania i sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych. Ponadto prowadzi szkolenia, głównie dla niewidomych i słabowidzących, w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i mobilnego z użyciem technologii asystujących. Ze względu na własne potrzeby i doświadczenie zawodowe nie są mu obce kwestie dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej. Wiedzę w tej dziedzinie ugruntował kończąc stosowne kursy. Ma też doświadczenie w audytowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych.

e-mail: sylor@interia.pl

Ekspert: Beata Romejko

Beata Romejko

Ekspert ds. badań i analiz

Wykształcenie wyższe. Socjolog, badacz rynku pracy, ewaluator, doradca. Koordynator wielu projektów UE (innowacyjnych, międzynarodowych, badawczych, dotyczących m.in. problematyki niepełnosprawności). Doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi. Wykładowca w zakresie metodologii badań i wejścia na rynek pracy. Główny doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Autor ponad 200 raportów badawczych i ewaluacyjnych, współautor: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025.Ekspert w KPRM, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek Krajowej Sieci Tematycznej programu Equal.  Doświadczenie w przedsiębiorczości (własna działalność „Europerspektywa”), Współzałożyciel Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego. Doradca zawodowy. Współautor publikacji książkowych (m.in.): „Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze: Aktualne trendy i prognozowane zmiany”, ”Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych”, Podręcznik „Artysta to także zawód”, Podręcznik „STRATEGOR. Narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla JST”, Podręcznik dla pracodawców „Jak organizować wolontariat pracowniczy, z uwzględnieniem aspektu budowania zespołu pracowniczego”, Podręcznik dla wolontariuszy, Podręcznik „Integracja socjalna”.

e-mail: beataromejko@interia.pl

Zofia Brzozowska

Ekspert ds. osób niepełnosprawnych

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach , inżynier budownictwa. Posiada piętnastoletnie praktyczne doświadczenie w pracy w firmie remontowo- budowlanej. Jest  członkiem  Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową i wiceprezesem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Ma  wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Była  specjalistą do spraw niepełnosprawności w projektach: „ Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa” oraz „ Lubelskie Gwarancje na Start – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Koordynowała, była trenerem i wykładowcą  w wielu innych  projektach  szkoleniowych upowszechniających wiedzę na temat różnych aspektów niepełnosprawności i dostępności.

e-mail: zofia-brzozowska@wp.pl

Zdjęcie eksperta: Łukasz Lewicki

Łukasz Lewicki

Ekspert ds. osób niepełnosprawnych

Z wykształcenia mgr socjologii. W pracy zawodowej 5- letnie doświadczenie jako specjalista ds. niepełnosprawności w projektach na rzecz osób niepełnosprawnych dla Lubelskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Sejmiku Wojewódzkiego, takich jak: “Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa” oraz “Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Trener w projekcie “Szkolenia dotyczące Wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych”, finansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Doświadczenie w projektach szkoleniowych i badawczych oraz monitoringu instytucji publicznych pod kątem dostępności.

e-mail: lukasz.lfoon@gmail.com

Dorota Ozimek

Ekspert ds. dostępności

Wykształcenie wyższe. Od blisko 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Prezeska Fundacji SZPILKA. Przez wiele lat była związana z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Obecnie członek Rady Kultury Miasta Lublin. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów społecznych, realizacji szkoleń itp. Współpracuje z biurem Partycypacji Społecznej i Wydziałem Ochrony Środowiska Miasta Lublin przy ocenach wniosków.

e-mail: dorotaozimek@op.pl

Ekspert: Maciej Knap

MACIEJ KNAP

Ekspert ds. dostępności

Ekspert ds. dostępności, animator rozwoju lokalnego, trener. Swoje zainteresowania koncentruje wokół punktu stycznego sportu, edukacji a wszystko to w duchu włączenia społecznego. Doświadczenia animacyjne pozyskał najpierw w Regionalnym Ośrodku EFS w Lublinie a następnie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. Obecnie wykorzystuje w działalności szkoleniowej i doradczej. Poszukuje nieoczywistych rozwiązań angażując się w zespołach wdrażających innowacje społeczne głównie skierowane do środowiska osób w spektrum autyzmu i ich najbliższego otoczenia. Aktywnie działa w kilku fundacjach: Likejon, ASDreamer, Akademii Odkrywców Sportu UMCS.

e-mail: maciej.knap77@gmail.com

Ekspert: Anna Bieganowska-Skóra

dr Anna Bieganowska-Skóra

Ekspert ds. dostępności

Anna Bieganowska-Skóra – Adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS). Pracowała w Departamencie ds. Dostępności PFRON, a także przy projekcie “Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”. Sekretarz Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Absolwentka projektu “Strażnicy Dostępności”. Fanka Artykułu 8. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz Ustawy o zapewnianiu dostępności. Od 20 lat zgłębia temat postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością, wizerunku medialnego i filmowego osób z niepełnosprawnościami . Wolontariuszka wielu akcji, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i potrzebujących. Współpracuje z Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja” oraz Przeglądem Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera. 

e-mail: bieganowskalfoon@gmail.com

Ekspert: Robert Gostkowski

Robert Gostkowski

Ekspert ds. dostępności

Ekspert z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej, trener i wykładowca na seminariach i warsztatach z tematyki dostępności dla organizacji pozarządowych. Koordynator dostępności w jednej z gmin powiatu lubelskiego, współautor projektów współfinansowanych ze środków PFRON, autor opracowań na temat przeobrażeń infrastrukturalnych pod kątem szeroko rozumianej dostępności architektonicznej, audytor zgodności dostępności architektonicznej ze standardami dostępności uwzgledniających koncepcje uniwersalnego projektowania,  współpracujący z Ośrodkiem Wsparcia Architektury Dostępnej w zakresie usprawnień architektonicznych w Gminie Borzechów.

Inspektor ochrony danych w instytucjach publicznych i komercyjnych, ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym  zgodnych z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001, wykładowca akademicki na kierunkach: zarządzanie i administracja, współautor programów studiów podyplomowych dla biznesu i administracji, praktyk z zakresu  usprawnień zarządczych w administracji publicznej (w tym w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji), auditor  renomowanej jednostki certyfikującej, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie tematyki związanej z ochroną danych, audytor  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi przez Krajowe Ramy Interoperacyjności i dobrymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

e-mail: robertgost@gmail.com

English English Polish Polish
Skip to content