Projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”

Plakat projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

informacje o projekcie:

Logo projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

Projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. Wysokość dotacji: 128 672 EUR.

 

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej). Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami z grup defaworyzowanych korzystać z różnej oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Etapy realizacji projektu:

DZIAŁ. 1 – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – utworzenie regionalnej międzysektorowej koalicji NGO i JST na rzecz wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (IV.2021-III.2023).

 

 

W projekcie zaplanowano utworzenie regionalnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, do którego przystąpią organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Partnerstwo będzie też otwarte na przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, instytucji publicznych, przedsiębiorców itp.

 

Partnerstwo będzie pracować wg Regulaminu i Planu Działania. Pracami Partnerstwa będzie kierował Sekretarz. Prace Partnerstwa będzie wspierać Regionalny Panel Ekspertów ds. Dostępności, który zapewni merytoryczne wsparcie w zakresie realizacji projektu. Ponadto będzie wykorzystana wiedza i doświadczenie członków Partnerstwa. W projekcie zaplanowano co najmniej 8 spotkań plenarnych Partnerstwa (śr. 1/kwartał).

 

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Lista sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności na Rzecz Dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania Deklaracji Przystąpienia do Partnerstwa.

 

Do głównych zadań Partnerstwa będzie należeć w szczególności:

  • pełnienie roli forum wymiany wiedzy i doświadczeń dot. stosowania dostępności w działaniach NGO i JST,
  • prowadzenie działań animacyjno-sieciujących na rzecz wdrażania przez NGO zasad dostępności w woj. lubelskim,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
  • wypracowanie w sposób partycypacyjny programu międzysektorowej współpracy NGO i JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) w woj. lubelskim,
  • wdrożenie standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ. 2 – Lubelski Barometr Współpracy – badanie perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (VI.2021-V.2022).

 

W projekcie zaplanowano badania współpracy międzysektorowej NGO i JST w woj. lubelskim, w podziale na 4 Subregiony (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski), dot. wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej). Eksperci ds. badań i analiz przeprowadzą 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w których wezmą udział m.in. przedstawiciele NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025) i JST. Z badań powstaną 4 raporty z FGI. Poza tym zaplanowano 32 wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO i JST. Przy czym preferowane będą NGO kierujące się ideą dostępności. Powstaną 32 raporty z IDI. Uzupełnieniem badań FGI i IDI będą internetowe badania ankietowe. Na podstawie analizy badań powstanie raport końcowy „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów”.

 

DZIAŁ. 3 – Lubelska Mapa Dostępności NGO – mapowanie NGO pod względem wdrażania standardów dostępności w woj. lubelskim. (VII.2021-VI.2022).

 

W projekcie założono mapowanie NGO w 4 Subregionach (S.1 Lubelski, S.2 Bialski, S.3 Chełmski i S.4 Zamojski) pod względem stosowania zasad dostępności cyfrowej w woj. lubelskim. Wśród co najmniej 32 NGO (8NGO/subregion), zostanie przeprowadzona pogłębiona i uproszczona analiza stron WWW gwarantujący odbiór informacji przez osoby słabowidzące (zgodnie ze standardem WCAG 2.1). Do badań zostaną wylosowane lubelskie NGO zobowiązane do stosowania zasad dostępności cyfrowej (tj. działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia – beneficjentów Programu dostępność Plus). Eksperci ds. dostępności cyfrowej przeprowadzą testowanie stron WWW w oparciu o listy kontrolne. Powstaną raporty zawierające rekomendacje dla NGO dot. eliminacji barier dostępności. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW. Na tej podstawie powstanie raport końcowy „Lubelska Mapa dostępności NGO”, który będzie zawierał analizę i rekomendacje dot. spełnia standardów dostępności cyfrowej przez NGO w woj. lubelskim.

 

DZIAŁ. 4 – Lubelscy Liderzy Dostępności – realizacja programu edukacyjnego podnoszącego kompetencje NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w zakresie wdrażania standardów dostępności. (III.2022-I.2023).

 

Projekt zakłada realizację programu edukacyjnego „Lubelscy Liderzy Dostępności” podnoszącego kompetencje 32 NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w woj. lubelskiego dot. wdrażania standardów dostępności. Celem programu będzie nabycie kompetencji subregionalnych społecznych specjalistów ds. dostępności. W tym zakresie zaplanowano 4 edycje szkolenia modułowego „NGO bez barier” (teoria i praktyka).

 

PROGRAM SZKOLENIA (48 godz.):

M1. Prawne aspekty stosowania dostępności w działalności NGO.

M2. Internet bez barier – dostępność cyfrowa w NGO w praktyce.

M3. Przestrzeń publiczna bez barier – dostępność architektoniczna w NGO w praktyce.

M4. Łańcuch dostępności – dostępność informacyjno-komunikacyjna w działalności NGO w praktyce.

M5. Dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności.

 

Program szkolenia nie jest katalogiem zamkniętym i będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb uczestników. Zajęcia będą odbywać się w formie 2-dniowych zjazdów wyjazdowych w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych w woj. lubelskim. W przypadku ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 przewidziano szkolenia na odległość online. Uzupełnieniem 4 edycji szkolenia wyjazdowego będą webinaria online.

 

Ponadto 32 NGO uczestniczącym w szkoleniu będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności (śr. 8 godz./NGO). Celem doradztwa będzie zwiększenie potencjału organizacyjnego i profesjonalizację działań NGO dot. wdrażania standardów dostępności. Doradztwo będzie świadczone stacjonarnie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

 

Rekrutacja uczestników szkolenia z elementami doradztwa będzie prowadzona w sposób ciągły. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.

 

DZIAŁ. 5 – PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI – realizacja kampanii społecznej ukierunkowanej na zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności. (IV.2021-III.2023).

 

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie kampanii społecznej „PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI” w woj. lubelskim, której celem będzie zwiększenie świadomości społecznej dot. znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności oraz upowszechnienie wyników proj. (raportów, publikacji itp.). Kampania społ. będzie prowadzona w Internecie, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube).

 

Na potrzeby działań komunikacyjnych i informacyjnych w projekcie zostanie utworzona strona internetowa www.liderzydostepnosci.pl (język polski i angielski, standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1 itp.), która będzie też pełniła rolę strony WWW Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz dostępności. Dodatkowo na potrzeby projektu zostanie założony oddzielny profil projektu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Lubelscy-Liderzy-Dostepnosci-na-START

 

Zaplanowano zorganizowanie regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, w której wezmą udział przedstawiciele: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego, instytucji publicznych, mediów itp. Podczas konferencji zaplanowano wystąpienia prelegentów i debaty panelowe. Przewidziano też briefing prasowy dla mediów. Celem konferencji będzie przede wszystkim poinformowanie o zakresie realizowanego projektu, zaprezentowanie planowanych działań.

 

Powstaną co najmniej 3 spoty (filmy z napisami i tłumaczeniem w polskim języku migowym). Materiały cyfrowe będą zamieszczane w Internecie oraz rozsyłane e-mailem do NGO i JST. Poza tym zaplanowano 6 webinariów online (tłumaczenie w polskim języku migowym) oraz zamieszczenie co najmniej 6 artykułów dot. kampanii społ. w Internecie (np. portal www.ngo.pl).

 

Integralną części kampanii społ. będzie konkurs dla dziennikarzy obywatelskich dot. dobrych praktyk wdrażania dostępności przez NGO w regionie lubelskim. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (I, II i III miejsce) i dyplomy dla wyróżnionych. Najlepsze artykuły będą zamieszczone w Internecie.

 

Na zakończenie projektu zaplanowano konferencję upowszechniającą realizację projektu. Celem konferencji będzie przede wszystkim zaprezentowanie osiągnięć związanych z projektem, upowszechnienie efektów prowadzonych działań.

 

BIURO LIDERA PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel. 81 533 12 17, 791 227 731

liderzydostepnosci@gmail.com, www.flop.lublin.pl

BIURO PARTNERA PROJEKTU:

Lubelskie Forum Organizacji

Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

20-638 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,

tel. 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com, www.lfoon.lublin.pl

English English Polish Polish
Skip to content