Deklaracja dostępności serwisu

Informacje ogólne

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.liderzydostepnosci.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu.

 

Treść niedostępna

 • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
 • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-05

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Staramy się̨ zapewnić dostępność naszego serwisu na bieżąco, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc usprawnić́ serwis, prosimy o kontakt.

 

W przypadku problemów z dostępnością̨ strony internetowej prosimy o kontakt.  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Dec, e-mail: biuro@flop.lublin.pl. Kontaktować się można także telefonicznie: 81 533 12 17 lub 791 306 086. Korzystamy również z platformy Microsoft Teams. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Nie dysponujemy tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro FLOP (o pow. użytkowej 33 m2) zlokalizowane jest w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin. Z Dworca Głównego PKS do Biura FLOP można dojechać liniami autobusowymi nr: 2, 4, 18, 31, 57 oraz trolejbusem nr 150 (przystanek przy Ogrodzie Saskim, około 400 metrów od biura). Natomiast z Dworca Głównego PKP można dojechać liniami autobusowymi nr: 3, 20 oraz trolejbusami nr: 151, 155 (przystanek przy Ogrodzie Saskim, około 400 metrów od biura). Biuro FLOP mieści się na parterze budynku z wejściem bezpośrednim z ulicy (od strony ul. Krótkiej przy Skwerze 100-lecia praw wyborczych Kobiet).

 

Przy wejściu do Biura FLOP znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane w odległości 2,85 m od drzwi wejściowych do lokalu. Miejsce parkingowe jest oznakowane w poziomie tabliczką oraz w pionie namalowaną kopertą z symbolem osoby niepełnosprawnej. W oknie Biura FLOP znajduje się zewnętrzna tabliczka informacyjna w formacie A3 (na białym tle napisy kontrastowe – nazwa organizacji, logo, godziny otwarcia, telefon itp.). Wewnątrz biura na drzwiach do WC znajduje tabliczka z napisem kontrastowym „Toaleta”. Napis nie jest  wypukły. Pomieszczenia są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu od ulicy do biura znajdują się dwa stopnie, toaleta nie jest dostosowana do osób na wózku. Do Biura FLOP można wejść z psem asystującym.

 

English English Polish Polish
Skip to content