Standardy "NGO bez barier"

"NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach standardy stawiają większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowywane standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

 

Celem opracowywanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Standardy  wypracowane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO, będą uwzględniać specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Podstawą Standardów „NGO bez barier” będzie zgodność z zasadami projektowania uniwersalnego, które koncentruje się na projektowaniu bez barier już na etapie projektu. 

 

Standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” będą zawierać zbiór 5 standardów, które obejmują specyficzne potrzeby organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

 

 

Do pobrania:
Wersja testowa „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” z dnia 26 października 2023 r.

 

Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych – Wojciech Dec. Projekt wersji do testowania z dnia 26 października 2023 r.

Celem standardu jest przybliżenie ogólnych zasad zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi. Standard opiera się na modelu łańcucha dostępności i określa warunki, jakie muszą spełniać NGO w zakresie realizacji dostępnych wydarzeń w ramach zadania publicznego.

 

Łańcuch dostępności przedstawia ciąg następujących po sobie etapów działań, które pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami uczestniczyć w dostępnym wydarzeniu -zaczyna się od informacji i podjęcia decyzji o udziale w wydarzeniu, bezpiecznym dojeździe na miejsce, samodzielnym udziale w wydarzeniu, zaś kończy na bezproblemowym powrocie do domu.

 

Z punktu widzenia zapewnienia dostępności wszystkie ogniwa łańcucha są jednakowo ważne. Każdy element łańcucha wpływa na inne i jest od nich zależny. Łańcuch dostępności jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Każde ogniwo powinno być odpowiednio połączone i uzupełniać się tak, aby osoby ze szczególnymi potrzebami na żadnym etapie realizacji wydarzenia – nie napotykały barier ograniczających dostępność. W idealnych warunkach cały łańcuch powinien być dostępny, od początku do końca – na tych samych zasadach dla wszystkich uczestników wydarzenia.

 

„Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych” został wypracowany w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Do pobrania:
Wersja testowa standardu S1 z 26 października 2023 r.

Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności – Wojciech Dec. Projekt wersji do testowania z dnia 26 października 2023 r.

Celem standardu jest przybliżenie ogólnych zasad partnerskiego podejścia do procesu wdrażania dostępności w ramach współpracy międzysektorowej na poziomie regionalnym. Standard powstał w oparciu o lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa  na rzecz dostępności, uwzględniającego współpracę sektora pozarządowego z sektorem publicznym i sektorem prywatnym.

 

„Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności” został wypracowany w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Do pobrania:
Wersja testowa standardu S2 z 26 października 2023 r.

Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami – Wojciech Dec. Projekt wersji do testowania z dnia 26 października 2023 r.

Celem standardu jest przybliżenie ogólnych zasad zapewniania dostępności przez NGO, które zatrudniają lub planują zatrudnić w organizacji osoby z niepełnosprawnościami. Standard określa, w jaki sposób NGO powinny się zachowywać wobec potencjalnych pracowników z niepełnosprawnościami – na etapie ich rekrutacji, czy organizacji pracy i zatrudnienia. Dla osób z niepełnosprawnościami praca w NGO stanowi szansę nie tylko na włączenie się w życie zawodowe na równych zasadach, ale stwarza również możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Standard powstał w oparciu o spostrzeżenia podnoszone przez lubelskie środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Standard zatrudniania przez NGO osób z  niepełnosprawnościami” został wypracowany w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Do pobrania:
Wersja testowa standardu S3. z dnia 26 października 2023 r.

Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji – Justyna Spryszak, Maciej Knap. Projekt wersji do testowania z dnia 26 października 2023 r.

Celem standardu jest przybliżenie zasad powoływania lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji. Standard zakłada wyznaczenie lidera odpowiedzialnego za koordynowanie dostępności w organizacji, pomimo tego, że w przeciwieństwie do podmiotów publicznych – NGO nie mają obowiązku powoływania koordynatorów do spaw dostępności. Stosowanie standardu będzie miało wpływ na usprawnienie procesu wdrażania i podejmowania decyzji w organizacji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Standard powoływania w NGO koordynatora/koordynatorki do spraw dostępności w organizacji” został wypracowany w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Do pobrania:
Wersja testowa standardu S4. z dnia 26 października 2023 r.

Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności – Wojciech Dec. Projekt wersji do testowania z dnia 26 października 2023 r

Celem standardu jest wewnętrzny monitoring wdrażania przez organizacje pozarządowe zasad dostępności. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Podstawą metody jest zbiór czterech wypracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”, które obejmują:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych,

S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności,

S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami,

S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.

 

Każdy z powyższych standardów dostępności może być stosowany oddzielnie. Wobec tego stanowią one katalog wyjściowy, który może być modyfikowany poprzez wybór i zastosowanie standardu najważniejszego z punktu widzenia zapewniania dostępności w organizacji. Standardy powinny pomóc NGO w przygotowaniu się do wdrażania zasad dostępności na równi z podmiotami publicznymi. Proces standaryzacji będzie oznaczał uporządkowanie prowadzenia działań i sposobu funkcjonowania NGO w obszarze dostępności. Przy czym standardy dostępności mogą dotyczyć również obszarów, które jeszcze nie są uregulowane prawnie.

 

Standard powoływania w NGO koordynatora/koordynatorki do spraw dostępności w organizacji” został wypracowany w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Do pobrania:
Wersja testowa standardu S5. z dnia 26 października 2023 r.

English English Polish Polish
Skip to content