Standardy "NGO bez barier"

Standardy "NGO bez barier" - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Logo "Standardów NGO bez Barier"

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach standardy stawiają większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowywane standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji. 

 

Celem opracowywanych Standardów „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Standardy  wypracowane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO, będą uwzględniać specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Podstawą Standardów „NGO bez barier” będzie zgodność z zasadami projektowania uniwersalnego, które koncentruje się na projektowaniu bez barier już na etapie projektu. Wypracowywane standardy będą mogły być wykorzystane do usprawnienia procesu podejmowania decyzji w NGO w zakresie wdrażania dostępności. Jednak w praktyce decyzja ta będzie w dużej mierze zależała od posiadanych zasobów – finansowych, kadrowych, technicznych  i czasowych.

 

Proces standaryzacji będzie oznaczał uporządkowanie prowadzonych działań i sposobu funkcjonowania NGO w obszarze dostępności. Jednak, aby zacząć wymagać od NGO zaangażowania w poprawę dostępności, najpierw trzeba je do tego przygotować. W związku z tym standardy powinny stanowić uzupełnienie istniejących norm i poradników o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Ważne jest, aby NGO same znały i stosowały zasady dostępności. Zgodnie z zasadą „Prospołeczni=Dostępni” organizacje społeczne powinny być powszechnie utożsamiane z przestrzeganiem zasad dostępności, które stanowią jedną z nadrzędnych zasad określonych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Standardy „NGO bez barier” będą zawierać zbiór 5 standardów, które obejmują specyficzne potrzeby organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego, tj.:

S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.

S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.  

S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności. 

S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

 

Wypracowane standardy dostępności NGO nie powinny być katalogiem zamkniętym. Stąd mogą pojawić się czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne, które będą w istotny sposób wpływać na ich zmiany. 

English English Polish Polish
Skip to content