Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności

informacje o partnerstwie

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności” zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON). Partnerstwo jest płaszczyzną współpracy na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w woj. lubelskim.

Członkostwo w Partnerstwie

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 

Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego online i podpisanie Deklaracji Ideowej

 

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Lista sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności na Rzecz Dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy.

Cele i zadania Partnerstwa

Partnerstwo stawia sobie za główny cel wypracowanie i wdrożenie modelu programu współpracy międzysektorowej na rzecz stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej) w woj. lubelskim.

 

Do zadań Partnerstwa należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie horyzontalnego włączenia dostępności do wszystkich polityk publicznych,
  • prowadzenie działań animacyjno-sieciujących na rzecz dostępności,
  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych,
  • wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk na temat stosowania dostępności,
  • wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach związanych z wdrażaniem zasad dostępności,
  • udział w kampaniach społecznych i innych inicjatywach na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • wspieranie procesu certyfikacji podmiotów w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
  • dążenie do wypracowanie standardów działań organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które będą uwzględniać specyfikę działania sektora pozarządowego funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny.

REGULAMIN PRACY PARTNERSTWA

Sekretariat partnerstwa

Związek Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53 
20-076 Lublin
tel. + 48 81 533 12 17 
liderzydostepnosci@gmail.com, www.liderzydostepnosci.pl 
REGON: 431238297
NIP: 712-25-96-144
KRS: 0000009613 
Nr konta: 16 1140 1094 0000 3254 0000 1001 

Lubelskie Partnerstwo
na Rzecz Dostępności

Lubelskie Partnerstwo
na Rzecz Dostępności
- perspektywa współpracy różnych sektorów

English English Polish Polish
Skip to content