Jaki jest cel konkursu?

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich promujących działania ukierunkowane na zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Polska ratyfikując w 2012 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich ram prawnych, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.

 

Tematyka nadesłanych prac konkursowych powinna dotyczyć szerokorozumianej promocji idei „NGO bez barier”, w szczególności dotyczącej obszarów związanych z:

  • promowaniem dobrych praktyk w zakresie zwiększania poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym działań podejmowanych przez organizacje społeczne, instytucje publiczne lub przedsiębiorców,
  • monitorowaniem występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej,
  • promowaniem partnerskiego podejścia do procesu wdrażania dostępności, w tym rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności,
  • prowadzeniem działań rzeczniczych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Adresatami Konkursu są niezawodowi dziennikarze obywatelscy z województwa lubelskiego prowadzący działalność w interesie społecznym. Konkurs jest skierowany w szczególności do dziennikarzy obywatelskich reprezentujących niezależne media obywatelskie na Lubelszczyźnie, będące organizacjami obywatelskimi prowadzącymi regularną działalność statutową polegającą na publikowaniu treści  ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

 

Jak aplikować?

 

Na Konkurs można zgłaszać prace dziennikarskie (teksty oraz fotoreportaże o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym) opublikowane w Internecie (media społecznościowe, strony WWW, blogi itp.) w okresie: od 1 stycznia 2022 r. do 10 marca 2023 r. Prace nadesłane na Konkurs muszą być w wersji elektronicznej oraz napisane w języku polskim.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane samodzielnie przez autorów lub organizacje będące przedstawicielami mediów obywatelskich z województwa lubelskiego.  Nie ma ograniczeń w liczbie zgłaszanych prac dziennikarskich na Konkurs. Laureatom Konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Prace konkursowe wraz ze skanami podpisanych załączników należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com.  Przy czym w tytule e-maila należy podać: Konkurs dla dziennikarzy obywatelskich NGO bez barier.

 

Termin składania  prac na Konkurs upływa w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 23:59:59.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 21 kwietnia 2023 r.

 

Konkurs stanowi integralną część kampanii  społecznej „Prospołeczni = Dostępni” , podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizowanej w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Partnerami Konkursu są: Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

 

Informacji o Konkursie udzielają:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com  

Wojciech Dec – Specjalista ds. kampanii społecznej, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

 

Do pobrania:
Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich “NGO bez barier”

English English Polish Polish
Skip to content