„NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Ulotka: konkurs dla organizacji pozarządowych stosujących standardy "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Jaki jest cel konkursu?

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych lubelskich NGO stosujących w swojej działalności zasady zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” udostępnionymi na stronie www.liderzydostepnosci.pl/standardy-ngo-bez-barier

 

Konkurs stanowi integralną część kampanii  społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier”, podnoszącej świadomość i kompetencje lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Adresatami Konkursu są organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego, które w swojej działalności testowały i/lub wdrożyły wybrane standardy dostępności „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierające zbiór 5 standardów, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.

S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.

S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.

S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

 

Jak aplikować?

 

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail:  Przy czym w tytule e-maila należy podać: „Konkurs – standardy NGO bez barier”.

 

Termin zgłaszania NGO na Konkurs upływa w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 23:59:59. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia , które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań w ramach Konkursu. 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r.

 

Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych za zajęcie – I, II i III miejsca, nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 r. podczas regionalnej konferencji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Informacji o Konkursie udzielają:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Wojciech Dec – Specjalista ds. kampanii społecznej, e-mail: dostepnengo@gmail.com

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu dla Organizacji Pozarządowych stosujących standardy „NGO bez barier”English English Polish Polish
Skip to content