Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Skutecznym kluczem do zapewnienia przez organizacje  pozarządowe dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego zakładająca standaryzację działań w tym zakresie. Celem standaryzacji będzie rozwój NGO prowadzący do zwiększenia efektywności i jakości działań. Standardy zawierają wytyczne i zalecenia dla organizacji. Jednak w wielu przypadkach standardy stawiają większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowywane standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

 

Celem opracowywanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Standardy  wypracowane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO, będą uwzględniać specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Podstawą Standardów „NGO bez barier” będzie zgodność z zasadami projektowania uniwersalnego, które koncentruje się na projektowaniu bez barier już na etapie projektu. 

 

Standardy „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” zawierają zbiór 5 standardów, które obejmują specyficzne potrzeby organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego, tj.:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.
S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

 

Do pobrania:
Standard „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

English English Polish Polish
Skip to content